Villkor

Försäljnings- och leveransvillkor

1. Allmänt
1.1 Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller vid alla erbjudanden och leveranser.
1.2 Köparens eventuella inköpsvillkor som avviker från dessa villkor, upphävs härmed.
1.3 Ändringar eller muntliga tilläggsavtal krävs skriftligen för din verksamhet.
1.4 Den tyska texten i dessa försäljnings- och leveransbillkor är juridiskt bindande.
2. Priser
2.1 De priser vi erbjuder är bindande över en tid av två månader.
2.2 De priser som anges i våra orderbekräftelser är fasta priser, så länge orderdag och leveransdag inte ligger mer än tre månader isär. Om leveransen på kundens önskan verkställs mer än tre månader efter orderdatum, är vi berättigade att tillämpa gällande dagspris. Avdrag för förskottsbetalningar är uteslutna.
3. Leveranstid
3.1 Leveranstiden startar med att ordebekräftelsen skickas ut, och i varje fall aldrig innan kunden har fått sina beställningsunderlag.
3.2 Leveranstiden upphör när de beställda varorna har lämnat företaget eller utskicksmeddelande har skickats.
3.3 Den stipulerade leveranstiden äger endast giltighet så länge utskicket inte förhindras av högre makter såsom transporthinder, krig, uppror, strejk, blockad, epidemier eller olyckshändelse, förbud mot in- ut- eller genomförsel eller försenad eller bristfällig leverans från våra leverantörer.
3.4 Upprätthållande av leveranstiden förutsätter att köparen fullföljer sina åtaganden enligt kontraktet, särskilt med avseende på de överenskomna betalningsvillkoren.
3.5 Skulle upprätthållandet av leveranstiden inte kunna hållas på grund av anledning under vårt ansvar, har kunden, efter en leveranstidsförlängning på 10 dagar, rätt att säga upp kontraktet, vid händelse att leveransen inte äger rum under förlängningsperioden.
Uppsägning skall ske genom rekommenderat brev. En sådan uppsägning äger endast giltighet när varorna inte skickats på det överenskomna datumet. Uppsägningen är ogiltig om de berörda varorna redan har skickats och redan är på väg till mottagaren.
3.6 Köparen har ingen rätt till eventuella klagomål eller ytterligare anspråk avseende förseningar när kontaktet är uppsagt.
4. Betalningsvillkor
4.1 Våra priser är nettopriser. Om inget annat anges kan inga reduceringar göras på priser. Utländska bankavgifter skall belasta köparen.
4.2 Vid försenad betalning eller för senade dokument har vi rätten att ta ut en förseningsränta med 7 % per år, samt ersättning för skada som åsamkats genom förseningen.
4.3 Återbetalning av betalning eller kreditering gentemot något motanspråk från köparen är ej giltig, sådant motanspråk måste först godkännas av oss eller vara fastställt i rättsprocess.
4.4 De beställda varorna hålls reserverade för dig i 14 dagar. Genomför därför betalningen så snart som möjligt. Om ingen betalning mottagits inom 14 dagar blir beställningen automatiskt upphävd.
5. Transport och risköverlåtelse
5.1 Förmån och risk överlåtes till köparen senast när varan lämnar vårt lager, även om leveransen sker kostnadsfritt eller enligt särskild klausul.
5.2 Vid händelse av försening av leverans för vilken köparen är ansvarig övergår risken den dag varan är klar för leverans och när köparen har meddelats om detta.
5.3 På köparens önskan och på dennes bekostnad kan leveransen försäkras genom oss.
5.4 När det inte några finns leveransönskemål från köparen väljer vi efter eget gottfinnande det mest fördelaktiga leveranssättet.
6. Egendomsförbehåll
6.1 De, från oss levererade varorna, förblir vår egendom till dess full betalning erlagts för hela vår fordran inklusive eventuell upplupen ränta och kostnader. Vi är berättigade att, införa äganderättsförbehållet i rättsliga register på vår- eller på köparens ort.
6.2 Så länge vi står som ägare till varorna, har vi rätt att avyttra, belåna eller på annat sätt utöva förfoganderätt.
6.3 Så länge köparen inte har äganderätt över varorna, är denne skyldig att sköta varorna samt att försäkra dem på lämpligt sätt. Köparen är skyldig att förhindra att varorna belånas i tredje hand eller används pant vid belåning, och skall omedelbart kunna uppvisas som vår egendom.
6.4 På grund av dessa egendomsförbehåll står samtliga här givna rättigheter, särskilt vid händelse av köparens konkurs, utan förbehåll till vårt gottfindande.
6.5 Om kunden, trots ovanstående avsnitt 6.2, överlåter varorna till tredje man, överförs samtliga våra anspråk på fordran över till denna tredje part.
7. Reklamationer
7.1 Reklamationer kan endast övervägas om du, inom en vecka efter mottagandet av varorna, skrioftligen meddelar oss.
7.2 Om köparen anser att reklamationen skall härledas till vårt ansvar eller till materialfel, skall vi avgöra huruvida skadan skall repareras eller ersättas. Att hävda ytterligare anspråk från köparens sida, särskilt avseende skadeståndsanspråk, oavsett på vilken rättslig grund, är uteslutet.
7.3 Innan fullständig betalning har erlagts för de levererade varorna är vi inte skyldiga att reparera felaktigheter eller leverera ersättning.
8. Specialtillverkade varor
8.1 Avseende specialtillverkade varor som t.ex. varor med reklamtryck, reklametsningar mm. förbehåller vi oss rätten till variationer i leveransen med upp till 10 %. Det stipulerade priset korresponderar till höjningar eller minskningar. Denna avvikelse berättigar inte kunden att säga upp hela eller delar av kontraktet.
8.2 Om köparen genom försening av uppfyllelse av önskemålet säger upp kontraktet och kan göra denna uppsägning giltig enligt avsnitt 3.5, då de för sent färdigställda varorna ännu inte skickats till mottagaren, är köparen skyldig att låta oss tillgodoräkna de extra ordinära kostnader som vi faktiskt enligt granskning av uppdraget har haft (t.ex. kostnader för reklamtryck, reklametsningar etc.).
9. Leveransort och rättsortd
9.1 Rättsort är Rheineck/SG. Vi är emellertid också berättigade att vända oss till relevant domstol där kunden har sitt säte.
9.2 Rättsläget är underställt Schweizisk rätt, med åsidosättande av FNs respektibve Wiens handelsrätt.